info@turkuazvadisi.com.tr

Yönetim

Yönetim Kurulu Denetim Kurulu
Ad-Soyad Görevi Ad-Soyad Görevi
Pekcan ALP Başkan Ercan HASDEMİR Başkan
N. Kemal TÜRK Başkan Yrd. Vedat DENİZ Üye
Cahit ÖZTÜRK Sayman Mustafa YILDIRIM Üye
Mutlu ZİYANOĞLU Üye    
Hacı KARAGÖZ Üye    

 

B- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Seçimi Madde 38- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, tek rakamlı biten yılların Aralık ayında Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından 5 asil 3 yedek üye olarak seçilir. Bu seçimin ilk iki turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilir. Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir baş- kan vekili ve bir de sayman üye seçer. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onanmış Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılır; toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar ise bunu belirterek imzalamak zorundadır. Bu defter, Toplu Yapı Yönetimi Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir teslim edilir, durum kurulun bilgisine sunulur. Tutanak dosyasında saklanır. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması mecburidir. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 39- Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur. TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı Alanındaki ticaret merkezi, konut adaları ile öteki plan/yapı adaları ve yeşil alanlardan oluşan bu yönetim planında gösterilen sınırlarla çevrili Adalarda yetkili ve görevlidir.

Madde 40- a- Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu yönetim planının, blok yönetimlerinde, Ada yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.

b- Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararlarını yerine getirir.

c- Ada Yönetim Kurullarının işletme projelerinin (bütçeleri) hazırlanmasına yardımcı olur.

d- Toplu Yapı Yönetimi için bir işletme projesi (bütçesi) hazırlar. Bu bütçeyi, Ada yönetimlerinin bütçelerinden önce hazırlayarak, kendi bütçesinin giderlerini, o bütçelerden “gelir” olarak karşılar. Toplu Yapı Yönetimi bütçe giderleri, Ada yönetimlerinin aidat tahak- 30 kuk ve tahsilatının sağlanmasına, muhasebesinin tutulmasına ilişkin her türlü gideri kesinlikle içerir. Ayrıca, kararlaştırılacak Adalar arası ortak öteki hizmetlerin karşılanması giderlerini de kapsar. Toplu Yapı Yönetimi bütçe giderleri, her Ada yönetiminin bütçesine, o Adanın bölümler m²’leri toplamı ile bağımsız bölüm sayısı esas alınarak Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesindeki kurallara göre dağıtılır. Böylece hazırlanacak Toplu Yapı Yönetimi bütçesinin, Ada Yönetim Kurulu ile Ada Denetim Kurulu Başkanlarına (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyelerine) imza karşılığı sunulduktan 7 gün sonra toplanıp, görüşülerek kararlaştırılması sağlanır. e- Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, merkezi hizmetin görülüp sürdürülmesinde, Ada Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlarının ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretir.

f- TURKUAZ VADİSİ Toplu Konutlarını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar, açılacak davalarda taraf olur. g- Ortak kullanım yapı ve alanlarının işletilmesine yönelik çalış- malara katılır; hukuksal ilişkilerin elverdiği oranda, bu amaçla yapılacak düzenleme ve sözleşmelerde görüş bildirir. h- Kamuya açık alanların bakım-onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak hizmet verir. ı- Seçim dönemlerinde, blok ve Ada’larda yapılacak seçimler için takvim yapar; eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekâlet gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler, dağıtır. i- Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı karar alan veya eylemde bulunan Blok ve Ada Kurulları- nın, bu davranışlarını değerlendirmeleri için bloklarda kat maliklerini, adalarda ise Ada Temsilciler Kurulunu toplar. Toplama nedenine göre düzenlenecek gündemin sonunda, Blok Yönetimi ve/veya Ada Yönetim Kurulu hakkında göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin karar alınmasını ister. j- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider payını (aidatını) ve gecikme tazminatını Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak bağımsız bölümden kiracı veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da 31 isteyebilir. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Ortak gider payının (aidatın) ödeme yükümlüsü kat maliki olduğundan yukarıdaki fıkraya göre tahsilât takibi yapılıyor olması, bağımsız bölüm sahibinin de yükümlülüğünü yerine getirmesini istemeye engel değildir. Kat malikinin sorumluluğu ortadan kalkmaz. k- Ada Yönetim Kurullarının her türlü gelir-gider izlemelerini, bunların belgelenmesini, muhasebesinin tutulmasını, banka hesap ve ödemelerinin takibini görevlendireceği kişiler eliyle sürdürür. l- Ortak gider (aidat/yakıt/ek aidat) ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki hakkında ödenmeyen kısımlar için aylık yüzde beş (% 5) gecikme tazminatı uygular, ortak gider veya avans payını ödemede iki aydan fazla geciken kat maliki hakkında icra takibi yapar. m- Ortak gider ve avans payının tamamının ödenmemesi nedeniyle hakkında icra takibi yapılan blok yöneticisi/blok deneticisi ve kurul üyelerinin, temsil ettikleri ada ve bloktaki görevlerini sona erdirir, yenilerinin seçilmesini sağlar. n- Konut adaları ile ticaret merkezi adası dışında kalan ortak kullanım alanlarının yerleşim planının öngördüğü doğrultuda kullanılmasına, korunmasına, yönetimine, bakım ve onarımına, işletilmesine ve bunları sağlayıcı her türlü giderlere ilişkin kararlar alır, gerektiğinde personel istihdamı ile birlikte hizmet sözleşmeleri yapar. o- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, yürütmeye yetkili olduğu konularda kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve/veya yürütmeye yetkili olduğu hizmetler nedeniyle üçüncü kişilere karşı dava açar; icra takibinde bulunur. ö- Bloklarda, Adalarda, ortak kullanım yapı ve alanlarında (yollar, tretuvarlar, otopark, açık alanlar, sosyo-kültürel tesisler, eğitim tesisleri, vb.) İmar Kanununa, İmar Planına ve Yapı Projelerine uyumsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, böyle gelişmelerin giderilmesine ilişkin kararlar alır.

Madde 41- Toplu Yapı Yönetim Kurulu yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu bu konuda  bir karar verir ise, sözleşme ile bir gerçek veya tüzel kişiden isteyebilir.